Request voor H. Stapel & G. Cornelissen als aannaemers van twee vacken dijks onder Pannerden, 1794 N275.
Inventaris nr 2601, Archief Polderdistrict Betuwe 1400-1981 in Tiel.
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.nl/index.html
Dijkzaken
1794

Aan den Hoog-adelijke Dijkstoel
des Ampts Overbetuwe

Hoog-Adelijke Heeren,

De ondergeteekende persoonen Hendrik Stapel en Gerrit Cornelissen, geeven met allerneederigst respect te kennen dat deselven van dese zomer hebben aangenoomen twee vakken dijks onder Pannerden, voor de somma van 535 Guldens (ca 4000) en alzoo aanneemerens van die zaaken geen kennis hadden, door een persoon zeer zijn misleijd geworden welke zijde van zoodaane werken goed verstand te hebben, die wij dat werk voor de aanbesteeding hebben laaten naazien, dat ons God beter in de Oogen druijpt en door dien weg groot benaadeeld zijn geworden. Ook het hemels weer en sterke droogte dat de aarde was als een steen, niet in staat waaren om het werk met spoet te konnen voortzetten, alschoon er nog zoo veel manschappen toe gebruijkt wierden, mede een xxxxxxxx xxxxx aanmerkelijke schaade, voor ons heeft veroorsaakt: En alzoo supplianten persoonen zijn die met haar handen de kost voor hun vrouwen en kinderen moeten winnen, dese aanneemingen ons zeer hard drukt; zoo neeme wij de vrijheijd om ons tot Uw Hoog Adelijke te wenden met een smeekende dat het Uw Hoog-Adelijke behagen mogen de oogen van Barmhartigheeden op onse geringe persoonen te slaan; en zoo wij uijtbedelen mogen om een weijnig bijstand of toelaag wegens voorgemelt aangenoomen werk en te weijnig bedongene penningen: Hoope en betrouwe dat dit ons gering request bij Uw Hoog-Adelijke in aanmerking koomen mag

'T welk doende,

Hendrik Stapel,
G. Cornelissen

(home = www.cstapel.nl)


Klik hier voor een modernere versie van dit verzoekschrift.