TRANSCRIPTIE

GEMEENTE GENT (G), HUWELIJKSAKTE 2, 8 FEBRUARI 1828.

No 2. David Stapel en Aleijda Bentsen
Op heden den achtsten februari Achttienhonderd acht en twintig ten drie uren des namiddags zijn voor Ons Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stant der Gemeente Gent, Arrondissement Nijmegen Provincie Gelderland verscheenen David Stapel meerderjarig Jongman oud ruijm vierendertig Jaren van beroep dagloonder geboren en wonende te Gent zoon van Hendrik Stapel overleden en van Johanna Ederveen zonder beroep wonende te Gent hierbij tegenswoordig en hare toestemming gevende, en Aleijda Berntsen,minder- 2

minderjarige Jonge dochter en wonende te Angeren, Gemeente Bemmel, oud ruijm twintig Jaren zonder beroep, dochter van Bernt Berntsen overleden en van Elisabeth Hoogendijk van beroep werkvrouw wonende Angeren voormeld hierbij tegenwoordig en hare toestemming en assistentie verlenende welke ons hebben versogt het door hun voorgenomen huwelijk waarvan de afkondigingen in deze Gemeente alsmede te Bemmel op den twintigsten en seven en twintigsten Januarij deses jaars ongehinderd zijn ergaan te willen voltrekken, en in aanmerking nemende dat den bruijdegom uijt hoofde van zijnen ouderdom geen bewijs van voldoening aan de nationale Militie behoefd over te leggen, zo hebben wij aan dit hun versoek willen voldoen en de volgende stukken voorgelesen, als: Eerstens Extract uijt het doopboek van de hervormde gemeente te Gent waaruijt blijkt dat den bruijdegom op den eersten December seventien honderd drieennegentig aldaar is gedoopt; ten tweeden, Extract uijt het doopregister der hervormde Gemeente te Angeren volgens hetwelke de bruijd op den eenentwintigsten Junij Achttienhonderd en seven aldaar is gedoopt, ten derden, Extract uijt het doodboek van het dorp Gent Constateerende het overlijden van des bruijdegoms vader, ten vierden, Extract uijt het register der akten van overlijden in de Gemeente van Bemmel waaruijt blijkt dat der bruijd vader aldaar is overleden, en laatstelijk voorgelesen zijnd, het sesde hoofdstuk, vijfden titel van het burger wetboek tot opschrift hebbende van de regten en pligten der Echtgenoten onderling zo hebben wij de aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander en wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden neemen, hetwelk door elk hunner afzonderlijk met JA beantwoord zijnde, zo verklaren wij in naam van de Wet dat David Stapel en Aleijda Berntsen door het huwelijk zijn verbonden, waarvan wij dese akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gijsbert Verhijen oud seven en veertig Jaren, Grades Segers oud sesentwintig Jaren Jan Segers oud negenentwintig Jaren allen dagloonders van beroep en Grades Mattijssen oud sesenvijftig Jaren van beroep smit allen buren van den bruijdegom wonende te Gent, en is dese aan Comparanten voorgelesen en getuigen, en hebben
3e Bladz.
Bruidegom en bruid, de Moeder van de Bruid en drie der getuigen getekent verklarende de Moeder van den Bruijdegom en een der getuigen niet te kunnen schrijven.
De Burgemeester
was getekent C. H. Phaff
David Stapel
A. Berntsen
E. Hoogendijk
G. Seegers
J. Seegers
G. Mattijssen

(home = www.cstapel.nl)